Mis Wallis, mon Valais WB-Beitrag 27. Sept. 2016

pr948