Mis Wallis, mon Valais RZ-Beitrag 29. Sept. 2016

pr947